PRAWA AUTORSKIE :

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do niniejszej domeny internetowej jest "ELEGANCE" z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kawaleryjska 17a.
Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:
* ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.),
* ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.),
* ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tj. Dz. U. 2003r. Nr 503 poz.1503 z późn. zm.),
* ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.),
* ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

1. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe wyświetlane na niniejszej witrynie podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Prawa przysługują Właścicielowi bądź osobom, które upoważnił Właściciel do skorzystania z nich.

2. Wykorzystywanie owych Materiałów może odbyć się jedynie w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Właściciela Serwisu. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

3. Stronę można przeglądać w celach informacyjnych.

4. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia właściciela.

5. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.

6. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.

7. Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno - graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Zdjęcia sklepu :
kliknij miniaturkę aby powiększyć


1. Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe wyświetlane na niniejszej witrynie podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy.
Prawa przysługują Właścicielowi bądź osobom, które upoważnił Właściciel do skorzystania z nich.

2. Wykorzystywanie owych Materiałów może odbyć się jedynie w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Właściciela Serwisu.
Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.